Skolråd

Varje läsårsstart brukar skolledningen erbjuda vårdnadshavare till att bilda ett skolråd tillsammans med skolledningen.

Skolrådet är ett forum, för samverka och information, där representanter från skolan och vårdnadshavare närvarar. Skolledningens önskemål är att få en från varje årskurs och som bäst representanter från varje studiegrupp som ex ”klass” 4 a och 7a osv.

Vårdnadshavare i skolrådet samverkar med skolan beträffande skolövergripande frågor. Exempel på sådana frågor kan vara:

  • Skolans ordningsregler
  • Skolans värdegrund
  • Fånga upp de frågor och funderingar som finns bland vårdnadshavarna

Skolrådsrepresentanterna är också länken mellan skolledningen och övriga vårdnadshavare.

Välkommen att anmäla intresse till Ert barns mentor/klasslärare om Ni är intresserade att ingå i Tiundaskolans skolråd.

Dagordning skickas ut en vecka innan mötet av skolledningen. Anmälda frågor ska ha inkommit till rektor via skolrådsrepresentanten onsdag veckan innan skolråd.

Uppdaterad: