Handlingsplan för droger

Vi på Tiundaskolan arbetar för en drogfri miljö och det är inte tillåtet att inneha, sälja eller använda droger under skoltid. Vår drogpolicy syftar till att förebygga, upptäcka och ingripa mot bruk av alkohol och droger.

Skolans målsättning

Alla i skolan ska arbeta för att uppnå en drogfri skola. Detta gör vi genom att arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande.

Det främjande arbetet riktas till alla elever och handlar om att uppmuntra en hälsosam livsstil, att förmedla kunskap om drogers påverkan på kroppen och de risker droganvändning medför.

Tiundaskolan ska vara en drogfri och trygg miljö där elevernas kunskaper utvecklas positivt. Alla medarbetare i skolan är skyldiga att uppmärksamma skolledning/elevhälsa att det finns misstanke om att elev brukar ANDT.

Förebygga:

I skolans hälsofrämjande och förebyggande uppdrag ingår arbetet mot droganvändning och missbruk som en viktig del. Arbetet ska riktas mot att minska riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer på individ- familje-, kamrat- och skolnivå. En lyckad skolgång samt en restriktiv syn på ANDT i samhället är viktiga skyddsfaktorer. Skolan ska markera att den är drogfri och tydlig information ska ges om riskerna med droger samt att alla arrangemang som sker i skolans regi ska vara drogfria, även utanför skolområdet.

Skolans förebyggande insatser:

  • Komplett elevhälsoteam
  • Samarbete mellan hem och skola
  • Medvetenhet hos medarbetare att vara goda förebilder
  • Återkommande hälsosamtal, enligt basprogram, inom medicinska elevhälsan
  • Omedelbara åtgärder för att hantera elever med ogiltig frånvaro från skolan enligt kommunens riktlinjer
  • Fortbildning för medarbetare
  • Undervisning för att öka elevernas kunskap och medvetenhet kring droganvändning
  • Riktade insatser, t ex aktuell information till vårdnadshavare

Samverkan mellan skola och socialtjänst, kultur och fritid samt polis.

 

Uppdaterad: