Nationella prov

Elever i grundskolan gör nationella prov under en bestämd provperiod eller på ett bestämt provdatum. De flesta prov ligger på våren för att eleverna ska ha fått så mycket undervisning som möjligt.

Eleverna ska genomföra proven under den period eller på det datum som är bestämt av Skolverket. De provperioder som är bestämda för till exempel årskurs 3 och de muntliga delproven i årskurs 6 och 9 kan inte flyttas. Det finns ingen möjlighet för rektorn att förlägga ett prov utanför det bestämda tidsintervallet.

Nationella prov ska genomföras som vanligt i grundskolan läsåret 2021/2022. Under höstterminen i årskurs 6 och 9 genomförs muntliga delprov i ämnena engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk från vecka 45.

Datum för de nationella proven 2021/2022

Uppdaterad: