Skolledning

Tf rektor
Maria Franzen
Biträdande rektor åk 7-9
Erica Thorsell
Biträdande rektor F-6 elevhälsa
Marlene Yanez Ramirez
Uppdaterad: